Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس

Sep 20, 2021

حکمرانی توسط یک دیکتاتور،  جنگ با دوکشور همسایه، تحریمهای فلج کننده، تسخیرتوسط یک کشور بیگانه و جنگ داخلی. این چکیده داستان چهل سال از تاریخ معاصرعراق است.  سالهایی که باعث مرگ...


Sep 6, 2021

در اپیزود بیست و سوم در مورد فیلم مستند تو سربار نیستی صحبت کردم. این فیلم در مورد مشکلات سالمندی و همینطور نگهداری از والدین سالمند است. کارگردان این فیلم خانم  میشل...