Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس


Jun 20, 2021

باغ ایرانی یکی از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی است و با یک سبک معماری مشخص از زمان کورش بزرگ در ایران رواج داشته. مانتی دان مستندساز معروف انگلیسی در یک مستند دو قسمتی به کشورهای اسپانیا، مراکش، ایران، هند، انگلیس و ترکیه سفر میکند و از «باغهای بهشتی» آن کشورها بازدید میکند. در این اپیزود در مورد سبک معماری باغ ایرانی و باغ های بهشتی صحبت میشود. این فرصت رو هم داشتیم تا از صحبتهای ارزشمند دکتر محمد قاریپور استاد دانشگاه مورگان امریکا هم استفاده کنیم.  

Paradise Gardens, Monty Don, BBC, 2018

توضیح ضروری: در دقیقه 42 به اشتباه اشاره شد که ایلحانیان و گورکانیان در یک دوره زمانی میزیسته اند و قدرت را در دست داشتند. بابت این اشتباه از شما مخاطبان عزیز پوزش میخواهم. 

لینکهای حمایت مالی  از پادکست داکس:  حامی باش  و PayPal