Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس


Aug 22, 2021

فیلم مستند توطئه دریایی در مورد تاثیرات مخرب ماهیگیری صنعتی بر محیط زیست صحبت میکنه و ماهیگیری صنعتی را بزرگترین تهدید برای محیط زیست میدونه. این فیلم در سال 2021 ساخته شده و یک مستند بسیار تاثیرگذار و تحسین شده است. در مورد موضعات مطرح شده در فیلم تحقیقات جانبی ای داشتم و با چند کارشناس صاحبنظر هم صحبت کردم، که طبق روال معمول در این اپیزود هم غیر از صحبتها در مورد فیلم، خلاصه صحبتهایم با  کارشناسان را هم میتوایند بشنوید.

Seaspiracy, Ali Tabrizi, Netflix, 89 min, 2021

لینکهای حمایت مالی  از پادکست داکس:  حامی باش  و PayPal    

مهمانان: دکتر فریدون عوفی، دکتر فاطمه رمضانی

 ترانه  ماهیگیر، زنده یاد مازیار

ترانه ماهی خسته من من، زنده یاد فریدون فروغی

ترانه جاشوی بندر، زنده یاد محمود جهان